פתיחת התפריט הראשי

חשבון ראשי חשבשבת

מספר שם

1 לקוחות

2 ספקים

3 הוצאות

4 בנקים

5 קופות

7 הכנסות חייבות במע"מ

8 הכנסות פטורות ממע"מ

9 מימון/ריבית

10 הכנסות חייבות במע"מ ופטורות ממקדמות

11 הכנסות פטורות ממע"מ ופטורות ממקדמות

12 מע"מ עסקאות

13 מע"מ תשומות

14 מע"מ תשומות לנכסים

15 מע"מ חו"ז

16 עסקאות חייבות שדווחו

17 עסקאות פטורות שדווחו

18 נכוי במקור מספקים - שרותים ונכסים

19 ניכוי במקור מספקים - סופרים

20 ניכוי במקור מספקים - ריבית

21 ניכוי במקור מספקים - ביטוח

22 ניכוי במקור ע"י לקוחות

23 מקדמות למס הכנסה

24 יתרת פתיחה

25 לקוחות וספקים

26 (ללא)

27 הכנסות חשבונית עצמית

28 הפרשי שער/תרגום

29 עמלות בנק

30 חשבונות חסומים

31 חו"ז - חייבים וזכאים

32 עודפים

33 נ.במקור - תשלומים לתושב חוץ: ע"י החברה 0%

34 נ.במקור - תשלומים לתושב חוץ: ע"י החברה 0-25%

35 נ.במקור - תשלומים לתושב חוץ: ע"י החברה מעל 25%

36 נ.במקור - תשלומים לתושב חוץ: ע"י הבנק 0%

37 נ.במקור - תשלומים לתושב חוץ: ע"י הבנק 0-25%

38 נ.במקור - תשלומים לתושב חוץ: ע"י הבנק מעל 25%

39 נ.במקור - תשלום שלא כדין מקופת גמל

40 נ.במקור - החזר תשלום למעביד מקופת גמל לפיצויים

41 נ.במקור - תש' משכירות מקרקעין שניתן לקבוע כהוצאה

42 נ.במקור - תשלום מקרן השתלמות לעצמאי

43 נ.במקור - רווח מהימורים והגרלות

44 הכנסות פטורות שאינן מדווחות למע"מ

45 נ.במקור - תשלום דיבידנד

46 רכוש קבוע

47 הכנסות חייבות במע"מ - עבודות בביצוע

48 הכנסות פטורות ממע"מ - עבודות בביצוע

49 הוצאות - עבודות בביצוע

50 הכנסות חייבות במע"מ שהועברו מעבודות בביצוע

51 הכנסות פטורות ממע"מ שהועברו מעבודות בביצוע

52 הוצאות שהועברו מעבודות בביצוע